Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý trong các lĩnh vực: Công tác chính trị tư tưởng đối với viên chức và người học; Công tác quản lý khen thưởng - kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với người học; Công tác tuyên truyền, cổ động, truyền thông và hoạt động văn hoá trong Trường.

2. Nhiệm vụ 

 a) Công tác Chính trị tư tưởng

- Xây dựng chương trình hành động về công tác Chính trị tư tưởng trong từng năm học. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của viên chức, người học trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, ngoại khoá cho viên chức và người học; tổ chức các hoạt động phòng, chống ma tuý, tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng định hướng dư luận, nắm bắt tình hình tư tưởng của viên chức, người lao động và người học.

- Phối hợp với chính quyền, công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự của người học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục công dân HSSV đầu năm, đầu khoá, cuối khoá cho sinh viên.

b) Công tác Tuyên truyền, cổ động, truyền thông

- Tuyên truyền, quán triệt: Chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường; cập nhật các thông tin thời sự cho viên chức và người học; viết bài đăng lên website trường, phát thanh về các hoạt động của Trường.

- Chủ trì công tác khánh tiết phục vụ cho tuyên truyền, các ngày Lễ, ngày hội, đón các đoàn khách,…do trường tổ chức. Là đầu mối liên hệ phóng viên đài, báo và các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Quản lý, sử dụng các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong Hội trường.

- Quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng đài phát thanh; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung phát thanh.

- Là đầu mối triển khai các hoạt động trong kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo hàng năm.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong hoạt động tư vấn tuyển sinh hàng năm.

c) Công tác học sinh, sinh viên

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đón sinh viên tựu trường hàng năm.

- Phối hợp với các khoa trong việc quản lý hồ sơ sinh viên; xét và lưu trữ kết quả rèn luyện của sinh viên. Quản lý và thực hiện mối quan hệ công tác theo ngạch dọc với các khoa.

- Phối hợp với phòng Thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người học, của nhân dân liên quan đến người học đang học tập tại Trường theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với các khoa trong việc đánh giá, nhận xét sinh viên trong quá trình đào tạo. Thụ lý hồ sơ, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với người học theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học, thôi học, bảo lưu.

- Làm thẻ sinh viên, sổ tay sinh viên, bảo hiểm tự nguyện cho sinh viên.

- Phối hợp với Ban QL KTX sinh viên, chính quyền địa phương quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.

- Thiết lập và phát triển hệ thống Ban Liên lạc CSV ở các tỉnh nhằm duy trì mối liên hệ giữa Nhà trường với địa phương và doanh nghiệp.

- Phối hợp với các khoa chuẩn bị hồ sơ, số liệu, thông tin để thực hiện các chế độ chính sách đối với người học. Xét cấp học bổng theo định kỳ, học bổng tài năng, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, trợ cấp xã hội, và các chế độ hiện hành; chủ trì xét kết quả rèn luyện cho sinh viên.

d) Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

- Triển khai các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên đang học tập tại Trường và sinh viên mới tốt nghiệp.

- Chủ trì tổ chức các chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp, Ngày hội việc làm hàng năm. Đầu mối kết nối với các nhà tuyển dụng lao động.

đ) Công tác văn hoá, văn nghệ và bảo tồn giá trị truyền thống

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các hoạt động ngoại khoá văn, thể, mỹ và xây dựng nếp sống văn hoá cho viên chức và người học trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong và ngoài trường.

- Lưu trữ tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, tài liệu, phim, băng hình, huân huy chương,… của Nhà trường.

e) Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.Tags:


Bài viết khác