Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Trả lời sinh viên về thủ tục bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học tạm thời

QUY ĐỊNH

Nghỉ học tạm thời, trở lại học tập, chuyển trường,

xin thôi học, buộc thôi học của người học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2099/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Điều 1. Nghỉ học tạm thời

  1. Đối tượng

- Được điều động vào các lực lượng vũ trang (có giấy gọi nhập ngũ);

- Được cơ quan có thẩm quyền điều động đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế (có minh chứng kèm theo);

- Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài (có chứng nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ y tế);

- Do nhu cầu cá nhân khác: Trường hợp này, người học phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,0 (Theo thang điểm 4). Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian học chính thức theo quy định.

  1. Quy định chung

- Không giải quyết nghỉ học tạm thời với lý do củng cố kiến thức hoặc ôn thi để thi lại trường khác, ngành khác.

- Thời gian tối đa xin nghỉ học tạm thời là 02 học kỳ/lần; không quá 02 lần/khóa học.

  1. Quy trình

- Người học nộp đơn xin nghỉ học tạm thời về Khoa/Viện/Trung tâm (đơn vị đào tạo) theo mẫu (Mẫu đơn được đăng tải trên website của Nhà trường). Đơn phải có đầy đủ xác nhận của các đơn vị có liên quan và giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền kèm theo.

- Đơn vị đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và chuyển về Phòng CTCT-HSSV đề nghị Nhà trường ra quyết định.

(Trích trang 102, Sổ tay sinh viên 2021)Tags:


Bài viết khác