Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018

Kính gửi:    Ban Chủ nhiệm các khoa: Toán, Vật lý,  Hóa học, Sinh - KTNN, CNTT.

 

Năm học 2017 - 2018, Quỹ khuyến học Việt Nam và Tổ chức thiện nguyện VNhelp (Hoa Kỳ) sẽ cấp 10 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Nhà trường, Phòng CTCT-HSSV đề nghị các khoa giới thiệu 02 sinh viên theo tiêu chuẩn và đối tượng sau:

  1. Tiêu chuẩn:

Là sinh viên năm năm thứ hai (của năm học 2016 - 2017).

- Kết quả học tập đạt từ khá trở lên (có thể xét học lực trung bình nếu sinh viên quá khó khăn).

- Là sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo).

  1. Đối tượng

- Tiếp tục xét chọn sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 nếu đủ tiêu chuẩn và xét chọn sinh viên mới được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ nếu còn suất (Mẫu 1).

- Lập danh sách sinh viên bị loại học bổng Nguyễn Trường Tộ (Mẫu 2).

  1. Hồ sơ

* Đối với sinh viên tiếp tục xét:

- Đơn đề nghị xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017.

- Bảng điểm năm học 2016 - 2017 (theo thang điểm 10, có xác nhận của Phòng Đào tạo).

- Giấy xác nhận gia đình sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

- Sinh viên gửi email đính kèm file báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng học bổng tới đại diện của VNHELP: ngot@vnhelp.org (Tiêu đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT _Tên trường Đại học).

* Đối với sinh viên mới được xét bổ sung: Liên hệ trực tiếp với Phòng CTCT - HSSV (Đ/c Trần Ngọc Toàn: 0983 048 230) để làm hướng dẫn làm hồ sơ.

Danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng nộp về Phòng CTCT - HSSV trước ngày 19/9/2017.

 Trân trọng!

 

PHÒNG CTCT-HSSV

 

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ............

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG “NGUYỄN TRƯỜNG TỘ” NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

TT

Họ và tên

Ngành

Năm thứ/ Khóa học

Năm nhận HB/ Thời gian học

Email

Điện thoại

Địa chỉ gia đình

Tóm tăt hoàn cảnh gia đình

Địa chỉ

Ghi chú

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét mới

 

         

TRƯỞNG KHOA

NGƯỜI LẬP DANH SÁCHTags:


Bài viết khác