Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từ học kỳ 2, năm học 2017-2018

Quyết định sửa đổi: QDsuadoi,bosungmotsodieucuaQD931veDiemrenluyen

Phiếu điểm rèn luyện: Phieudanhgiaketquarenluyen(chinhsua,bosungQD931)Tags:


Bài viết khác