Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Quy định miễn, giảm tiền ở KTX

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Về miễn, giảm tiền ở ký túc xá

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1089 /QĐ-ĐHSPHN2 ngày 01 ngày 9 tháng 2017

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

                                                  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Điều 2. Đối tượng, hồ sơ miễn, giảm tiền ở ký túc xá

STT

Đối tượng

Hồ sơ

a. Miễn tiền ở ký túc xá

1.      

Sinh viên là người tàn tật, người bị suy giảm sức khỏe do ảnh hưởng của chất độc màu da cam

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Giấy chứng nhận tàn tật, suy giảm sức khỏe do ảnh hưởng của chất độc màu da cam do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

2.      

Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao giấy xác nhận mồ côi cả cha và mẹ do UBND cấp xã cấp.

3.      

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình.

b. Giảm 50% tiền ở ký túc xá

1.      

Sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao giấy chứng nhận hoặc thẻ thương bệnh binh của bố hoặc mẹ.

2.      

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao giấy chứng nhận (Sổ) hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận.

3.      

Sinh viên thuộc hộ nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy chứng nhận (Sổ) hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận;

- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình.

4.      

Sinh viên tham gia đội thanh niên xung kích ở khu nội trú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không quá 50% tổng số thành viên ở KTX của Đội, đã tham gia ít nhất đủ 01 học kỳ).

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Xác nhận trong học kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đội thanh niên xung kích.

c. Giảm 30% tiền ở ký túc xá

1.      

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

            .

Điều 3. Quy trình xét miễn, giảm tiền ở ký túc xá

1. Sinh viên làm đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX (Mẫu đơn tải từ website: http://www.hpu2.edu.vn/sinh viên) kèm theo các giấy tờ liên quan;

2. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ, sinh viên hoàn thiện hồ sơ và nộp về Khoa (qua Trợ lý Tổ chức);

3. Khoa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của sinh viên;

4. Nhà trường họp xét và ra Quyết định công nhận danh sách sinh viên được miễn, giảm tiền ở KTX theo từng học kỳ.

Trong học kỳ xét, nếu sinh viên vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nội quy KTX từ mức khiển trách trở lên thì không được hưởng chế độ miễn, giảm.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng từ năm học 2017 - 2018 và chỉ áp dụng cho 2 học kỳ chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh với Phòng CTCT - HSSV để trình Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

 Tags:


Bài viết khác