Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Lịch phát TCXH, MGHP, Hỗ trợ chi phí học tập

Lịch phát TCXH, MGHP, HTCPHT học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Phòng Tài vụ:

Thứ 4 ngày 01/11/2017:

* Buổi sáng từ 08h30: Sinh viên nhận tiền MGHP, HTCPHT học kỳ I năm học 2017-2018;

* Buổi chiều từ 13h30: Sinh viên nhận tiền TCXH học kỳ I năm học 2017-2018.

(Khi đi mang theo thẻ sinh viên)Tags:


Bài viết khác